การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

ปีงบประมาณ 2566

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

 รหัสสถานศึกษา 17010046

ปีงบประมาณ 2565

o43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน.pdf
043การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและคุณธรรม โรงเรียนวัดคีม.pdf