มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

ปีงบประมาณ 2566

ปีงบประมาณ 2565

o42มาตราส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา.pdf

ปีงบประมาณ 2564

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณธรรม โรงเรียนวัดคีม.pdf

ปีงบประมาณ 2563

o42มาตราส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใ.pdf