มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

มาตราการเผยแพร่ข้อมูล.pdf
มาตราการเผยแพร่ข้อมูล.pdf