มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

ประกาศมีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนวัดคีม.pdf
ประกาศมีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนวัดคีมOIT.pdf