มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
มาตรการจัดซื้อจัดจ้าง OIT.pdf