พรบ.การศึกษาแห่งชาติ

2 พรบ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542.pdf
3 พรบ การศึกษาแห่งชาติ (ฉ.2) พ.ศ.2545.pdf
พรบ.-การศึกษาแห่งชาติ-ฉบับที่-3-พ.ศ.-2553.pdf