พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ

พรบ.-ข้อมูลข่าวสารของราชการ-พ.ศ.-2540.pdf