คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน  4 ฝ่าย

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายงานบุคคล

ฝ่ายงบประมาณ

ฝ่ายงงานทั่วไป