แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

021แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนวัดคีม.pdf

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

021แผนการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนการใช้งบประมาณที่จัดสรร โครงการ.pdf