ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

022ประกาศโรงเรียนวัดคีม.pdf
ประกาศโรงเรียนวัดคีม1.pdf
ประกาศโรงเรียนวัดคีม2.pdf