การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ปีงบประมาณ 2565

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปรับปรุงพัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรม ความโปร่งใส

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดคีม.pdf

ปีงบประมาณ 2564

รายงานการประชุมครู.pdf