การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ปีงบประมาณ 2565

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  ปรับปรุงพัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรม  ความโปร่งใส

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดคีม.pdf

ปีงบประมาณ 2564

รายงานการประชุมครู.pdf