ผลการปฎิบัติที่เป็นเลิศ ( Best Practice) 2567

แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ 2567

แผน quick win .pdf

แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

กิจกรรมวันสุนทรภู่  26 มิถุนายน 2566

กิจกรรมพิธีไหว้ครู 15 มิถุนายน 2566

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

จิตอาสาทำความดี

กิจกรรม "โคก หนอง นา

จิตอาสาทำความสะอาด

วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565  นางสุภาพ  แก้วบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคีม นำคณะครู นักเรียน  เข้าร่วมกิจกรรมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสระแจง โดยมีกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด Big Cleaning Day ตามโครงการ "วัด ประชารัฐ สร้างสุข" พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดคีมราษฎร์  ตำบลสระแจง อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 

ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 นางสุภาพ  แก้วบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคีม ให้การต้อนรับจิตอาสา 904  3 นาย ได้แก่ 1. พันตำรวจโทหญิงดวงตา  ใหญ่กว่าวงษ์ 2.นายหมู่ใหญ่ณฐวัฒน์  คุ้มกัน  และ3.นายสาฑิต  แก้วบัว  ในโอกาสเยี่ยมให้คำแนะนำการดำเนินกิจกรรมโคก หนอง นา ที่โรงเรียนวัดคีม  โดยให้คำแนะนำในการวางผังเพื่อปรับปรุงพื้นที่ในการทำโคก หนอง นา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับชุมชนและโรงเรียนต่อไป 

รับมอบทุนการศึกษา

วันที่ 2 กรกฎาคม 2565  นางสุภาพ  แก้วบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคีม พร้อมคณะครู นำนักเรียนเข้ารับมอบทุนการศึกษาจาก พระครูวิธานปริยัติคุณ เจ้าอาวาสวัดแจ้งพรหมนคร เจ้าคณะอำเภอเมืองสิงห์บุรี บำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคลครบ 67 ปี ณ ศาลารัชมังคลาภิเษก วัดแจ้งพรหมนคร 

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

4 มี 5 ต้อง สู่การปฏิบัติ

ลดการใช้ไฟฟ้า

โรงเรียนวิถีพุทธ

หนังสั้นผลงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

ภาพยนตร์สั้น

สร้างจิตสำนึกการผลิตและการบริโภค

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เพิ่มศักยภาพผู้เรียนด้วยแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนวัดคีม.mp4

เพิ่มศักยภาพผู้เรียนด้วยแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนวัดคีม

                การดำเนินงานตามพระบรมราโชบาย                    ด้านการศึกษา รัชกาลที่ 10 

โรงเรียนวัดคีม สพป.สิงห์บุรี