รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ปีงบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ 2564

ผลการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

O12 รายงานผลประจำปี 2564.pdf

ตัวอย่างรายงานโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563.pdf
SAR โรงเรียนวัดคีม ปี 2562.pdf