รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

O12 รายงานผลประจำปี 2564.pdf

ตัวอย่างรายงานโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563.pdf
SAR โรงเรียนวัดคีม ปี 2562.pdf