การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ปีงบประมาณ 2566

ปีงบประมาณ 2565

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  

อัตรากำลัง 65.pdf

จัดทำแผนอัตรากำลัง

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.pdf

การย้ายของผู้บริหาร 

ครูและบุคลากร

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  

เลื่อนตำแหน่งทินกฤต.pdf

แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู

เลื่อนตำแหน่งไพฑูรย์.pdf

แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู

การพัฒนาบุคลากร   

พัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษา

พัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษา

พัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษา

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร  

ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเ2.pdf
รายงานการประชุมคณะพิจารณาเลื่อนเงินเดือ2.pdf
รายชื่อข้าราชการครูผู้มีผลการปฏิบัติงาน.pdf

ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ  

การสร้างขวัญกำลังใจ 

การสร้างขวัญกำลังใจ 

5.ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 1.pdf

ประชุมประจำเดือน 

ส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย 

ปีงบประมาณ 2564

026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf

ปีงบประมาณ 2563

026การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร.pdf