การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

อัตรากำลัง 65.pdf

จัดทำแผนอัตรากำลัง

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.pdf

การย้ายของผู้บริหาร

ครูและบุคลากร

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

เลื่อนตำแหน่งทินกฤต.pdf

แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู

เลื่อนตำแหน่งไพฑูรย์.pdf

แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู

การพัฒนาบุคลากร

พัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษา

พัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษา

พัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษา

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเ2.pdf
รายงานการประชุมคณะพิจารณาเลื่อนเงินเดือ2.pdf
รายชื่อข้าราชการครูผู้มีผลการปฏิบัติงาน.pdf

ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

การสร้างขวัญกำลังใจ

การสร้างขวัญกำลังใจ

5.ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 1.pdf

ประชุมประจำเดือน

ส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย

ปีงบประมาณ 2564

026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf

ปีงบประมาณ 2563

026การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร.pdf