หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การสรรหาพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว.pdf
การย้าย.pdf
การรักษาวินัยรวมแก้.pdf
การประเมินผลการปฏิบัติงานรวมแก้.pdf
การลารวมแก้.pdf
จรรยาบรรณรวม.pdf
คู่มือ วPA ครู.pdf
หลักเกณฑ์ ว9.pdf