ประกาศโรงเรียนวัดคีม

เรื่อง นโยบายคุ้มครองส่วนบุคคลของโรงเรียนวัดคีม