เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ประกาศเจตนรมย์ผู้บริหารโรงเรียนวัดคีม.pdf
Announcing Wat Keem school 1 22082563.pdf