พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2542

ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545

2.พรบ.การศึกษาแห่งชาติ2542.pdf

 

2.1พรบ.การศึกษาแห่งชาติ2545.pdf

ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553

2.2พ.ร.บ.การศึกษาฉบับที่ 3 .2553.pdf

ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562

2.3พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.2562.pdf