พรบ.ระเบียบข้าราชการครูแและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม

                                              พ.ศ.2547                               

พระราชบัญญัติ-ระเบียบข้าราชการครู-และบุคลากรทางการศึกษา-ฉบับที่-1-พ.ศ.2547.pdf

                      พ.ศ. 2551

พระราชบัญญัติ-ระเบียบข้าราชการครู-และบุคลากรทางการศึกษา-ฉบับที่-2-พ.ศ.2551.pdf

                                              พ.ศ.2553                               

พระราชบัญญัติ-ระเบียบข้าราชการครู-และบุคลากรทางการศึกษา-ฉบับที่-3-พ.ศ.2553.pdf

                                              พ.ศ.2562                               

4.3พระราชบัญญัติ (ฉบับที่ ๔)2562.PDF