พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พ.ศ.2546

6 พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546.pdf

พ.ศ.2553

7 พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉ 2) พ.ศ.2553.pdf

พ.ศ.2562

3.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562.pdf